องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบรายงานการดำเนินงาน [ 22 มิ.ย. 2563 ]35
2 แผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ [ 22 มิ.ย. 2563 ]37
3 แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]46
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 19 มิ.ย. 2563 ]41
5 ประชาสัมพันธ์นโยบายบริหารงานบุคคล [ 18 มิ.ย. 2563 ]48
6 ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล [ 18 มิ.ย. 2563 ]33
7 นโยบายการบริหารงานบุคคล [ 18 มิ.ย. 2563 ]39
8 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 17 มิ.ย. 2563 ]39
9 แบบประเมินการเลื่อนและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นสำหรับตำแห [ 1 มิ.ย. 2563 ]48
10 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]38
11 ประกาศ ก.อบต.หนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสู.ขึ้น [ 1 มิ.ย. 2563 ]51
12 ประกาศ ก.อบต.หนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น [ 1 มิ.ย. 2563 ]45
13 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชก [ 1 มิ.ย. 2563 ]43
14 บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วตำบล [ 25 พ.ค. 2563 ]36
15 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน [ 25 พ.ค. 2563 ]37
16 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเเข่งขัน [ 25 พ.ค. 2563 ]39
17 ระเบียบว่าด้วย การกำหนดวัน เวลาทำงาน วันหยุดราชการ การลงเวลาปฏิบัติราชการและการมาทำงานสาย [ 25 พ.ค. 2563 ]55
18 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 [ 25 พ.ค. 2563 ]44
19 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่1 [ 25 พ.ค. 2563 ]54
20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 25 พ.ค. 2563 ]41