องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
กฎหมายและระเบียบ
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ใช้พรบ.ขุดดินถมดิน [ 10 พ.ย. 2563 ]15
2 ประกาศใช้ พรบ.ควบคุมอาคาร ก่อสร้างอาคาร [ 10 พ.ย. 2563 ]16
3 ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเดื่อ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 17 พ.ค. 2563 ]44
4 ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเดื่อ เรื่อง การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข [ 17 พ.ค. 2563 ]56
5 ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเดื่อ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [ 17 พ.ค. 2563 ]44
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 17 พ.ค. 2563 ]57
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล [ 17 พ.ค. 2563 ]39
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป [ 17 พ.ค. 2563 ]42
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 17 พ.ค. 2563 ]52
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 17 พ.ค. 2563 ]40
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจาํ หน่ายสินคา้ ในที่หรอื ทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 17 พ.ค. 2563 ]40
12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 17 พ.ค. 2563 ]47