องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
กฎหมายและระเบียบ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเดื่อ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 17 พ.ค. 2563 ]14
2 ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเดื่อ เรื่อง การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข [ 17 พ.ค. 2563 ]16
3 ข้อบัญญัติ อบต.บ้านเดื่อ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย [ 17 พ.ค. 2563 ]17
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ [ 17 พ.ค. 2563 ]16
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล [ 17 พ.ค. 2563 ]15
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป [ 17 พ.ค. 2563 ]15
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 17 พ.ค. 2563 ]14
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 17 พ.ค. 2563 ]16
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง การจาํ หน่ายสินคา้ ในที่หรอื ทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 17 พ.ค. 2563 ]13
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 17 พ.ค. 2563 ]17