องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นางนิตยา ธรรมวงศา
 
  นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
     
  นายปณิธาน  สรรพศิลป์
 
  รองปลัด อบต.บ้านเดื่อ
(นักบริหารงาน อบต. ๖ )

 

 
 
นางสาววณิชยา  ภัทรวรเมธ นางสาววรนิษฐา  บทมาตย์
 นายฉัตรชัย  สายประศาสน์
หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
     
  นายปณิธาน  สรรพศิลป์
 
   รองปลัด อบต.บ้านเดื่อ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ