องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

กองการศึกษา

   
 
 
 
 
 
   

นางสาวปลายฝัน  ศรีโลห้อ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์

 
 
 
 

นางเพียนทอง  แคคำ 
 
  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์
 
 
 

 
 นางปริณดา  คำจันทร์
ว่าง
ครู คศ.2

ครู คศ.1
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

 
 
 
นางสุพรรณี  สีวงค์


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


     
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
   
 
 นางสาวสุภาภรณ์  ขอนยาง
 
 ผู้ดูแลเด็ก