องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

กองการศึกษา

   
 
  นางสาววณิชยา  ภัทรวรเมธ
 
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
   

นางสาวปลายฝัน  ศรีโลห้อ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์

 
 
 
 

นางเพียนทอง  แคคำ 
 
  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์
 
 
 

 
 นางปริณดา  คำจันทร์
ว่าง
ครู คศ.2

ครู คศ.1
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

 
 
 
นางสุพรรณี  สีวงค์


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


     
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
   
 
 นางสาวสุภาภรณ์  ขอนยาง
 
 ผู้ดูแลเด็ก