องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

กองช่าง


     
   นายฉัตรชัย  สายประศาสน์  
   ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   
 
  นายวิทยา  จัตุรัส
นายวุฒิคุณ ไชยเเสง
 หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 
 
 
 นายสุริยา  บุตรสาลี
  นายวิทวัส  จิตติพิมพ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     

ลูกจ้างประจำ  
     
   
  นายประดิษฐพร  พรหมวงศา  
  พนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  
     

พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
นายดนัยศิลป์ บุลำสูงเนิน
นายวันชัย  หูตินุ -ว่าง-
ผู้ช่วยนายช่างโยธา พนักงานผลิตน้ำประปา ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
     
  พนักงานจ้างทั่วไป  

นายวทัญญู  ยะสุนทร
นายรัชพล  วงแก่น
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

พนักงานผลิตน้ำประปา

 
นายสายัณห์ แสงแก้ว
นายอนนท์  มงคล
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานผลิตน้ำประปา