องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

กองคลัง

     
  นางสาววรนิษฐา  บทมาตย์  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
 


นางสาวฉัตรชนก พุทธามาตย์
นางอาภาภรณ์  สุขรมย์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  นักวิชาการคลังชำนาญการ


 
 นางสาววิไลพร ธาตุหลวง
 นายโชคชนะ บุญรักษา
 นางสาวนันทพร  ผิวผ่อง
 เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 


นายรัชพล  ดอนเกิด นางสาววสายรุ้ง สีงาม
นางสาววสุนธรา จันทะเกษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
 
 นางสาวธัญชนก โพธิ์ทอง  

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ