องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

สำนักงานปลัด

 
 
  นางนิตยา ธรรมวงศา
 
  นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
     
  นายปณิธาน  สรรพศิลป์
 
  รองปลัด อบต.บ้านเดื่อ
(นักบริหารงาน อบต. ๖ )

 
 
   
  นางสาววณิชยา  ภัทรวรเมธ
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
 
     
นายณรงค์  ประสมศรี นางพวงเพ็ช  ศรีจุลโพธิ์ นายฐกร  พันระกา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
   
 
นางสาววนิชา  เทียบพิมพ์ นายสุวิทย์  ชาวสวน นางสาวจุฑารัตน์ ครยก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
   
 
นายปิยพงษ์  โคตรชมภู

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

     
 
ลูกจ้างประจำ

 
     
  นางลัคเณ  โสภาพร  
  นักพัฒนาชุมชน  
 
 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
นายวิชายุทธนา  โยคะสิงห์ นายวสันต์ จันทศิลป์
นางสาวทัศนีย์  บัวฝั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
นายสุรชัย  เหลาทอง นายสมควร  คำพวง นายแชมเปี้ยน  อุบลบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ พนักงานขับรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ
 
   
นางสวี  โพธิกำ นายวัฒนา  ไชยอยู่ นายนาวิน  พรมวงษา
คนงานทั่วไป พนักงานขับขยะ คนงานประจำรถขยะนายสาคร  คำภีร์
นายสุริยา  อุบลบาล

พนักงานขับรถยนต์
คนงานประจำรถขยะ