องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

สำนักงานปลัด

 
 
  นางนิตยา ธรรมวงศา
 
  นักบริหารงาน อบต. ระดับกลาง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
   
 
   
 
  นางสาววณิชยา ภัทรวรเมธ
   

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
  นางวิภาวรรณ  หูกทอง
 
 

หัวหน้าสำนักปลัด
 
   
 
นายณรงค์  ประสมศรี นางพวงเพ็ช  ศรีจุลโพธิ์ นางสาวอัฉราพรรณ สุพันธะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นิติกรชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
 

 
นางสาววนิชา  เทียบพิมพ์ นางสาวสุวรรณี  ศรีภักดี
นางสาวจุฑารัตน์ ครยก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
   
 
นายปิยพงษ์  โคตรชมภู

นักวิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

     
 
ลูกจ้างประจำ

 
     
  นางลัคเณ  โสภาพร  
  นักพัฒนาชุมชน  
 
 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ  
นายวิชายุทธนา  โยคะสิงห์ นายวสันต์ จันทศิลป์
นางสาวทัศนีย์  บัวฝั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
นายสุรชัย  เหลาทอง นายสมควร  คำพวง นายแชมเปี้ยน  อุบลบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ พนักงานขับรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ
 
   
นางสวี  โพธิกำ นายวัฒนา  ไชยอยู่ นายนาวิน  พรมวงษา
คนงานทั่วไป พนักงานขับขยะ คนงานประจำรถขยะนายสาคร  คำภีร์
นายสุริยา  อุบลบาล

พนักงานขับรถยนต์
คนงานประจำรถขยะ