องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย : www.bandua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2557

สภา อบต.


นายระพีพัฒน์  กตะศิลา
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นายศักดิ์ชาย  ฉายทอง นางนิตยา  ธรรมวงศา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
       
นายสุริยัน  วรวิเวศ นายพงศธร  บุตศรี นายพิทวัฒน์  สีวงศ์ นายสถาพร  มหาจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
     
 
นายขวัญใจ  ผิวผ่อง นายรันดร  ปาระมี
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
     
นายปราวี  อรรคะ นางขันทอง  ยะสุนทร นางสาวอาภาพร ปวกพรมมา นายโกศล  มูลสาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
       
นางอุทัย  คำทองไชย นางเฉลา  คาดทาน นายสมพาน  ผิวผ่อง นายอุทอน  อวนสิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
       
นายธีระภัทร์  คองพวก      
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9