วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้ใส่แฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะพับเอนกประสงค์สีขาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงานชนิด (All in one) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ของประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 6ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดบง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูหน้าบ้าน นายกฤษกรณ์ สอนพงษ์ (ต่อโครงการเดิม) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านสร้างหลวง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สี่แยกวัดโพธิ์ยอย ไป สามแยกเลียบคลองส่งน้ำสาย MC ๑ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเสี่ยน ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง