วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรซ่อมแซมถนนลูกรังและขุดรื้อวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิมเชื่อมห้วยคุกกับห้วยหอไตร สายทางไปวัดป่าบ้านจอก แยกเข้าถนนลูกรังเลียบห้วยคุก สู่ย่านการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อซื้่อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและไซริงค์พร้อมหัวเข็มฉีดวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซืื้อน้ำมันเชื้อเพลิงพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกเปิดทางน้ำบริเวณที่กั้นน้ำท้ายเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบด้วยไฟฟ้าบ้านเดื่อ -เสี่ยน ภายในหนองนาตู้ดี หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อน้ำยาพ่นหมอกควันป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อเวชภัณฑ์หรืออุปกรณ์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง