วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 40 ที่นั่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อน้ำยาเคมีถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาสถาบันภายนอกประเมินความพึงพอใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดอื่น (ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ตู้ลำโพงเอนกประสงค์เคลื่อนที่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง