วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่นๆ(ถังขยะพลาสติกทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ไปสู่ย่านการเกษตรสายทางไปคูกฐินถึงพนังกั้นน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเสี่ยน หมู่ที่ 5 และ 9 ตำบลาบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ไปสู่ย่านการเกษตร สายทางไปคูกฐิน ถึง พนังกั้นน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเสี่ยน หมู่ที่ 5 และ 9 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังไปสู่ย่านการเกษตรสายทางไปนา นายผลัด พิมศร บ้านเสี่ยน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มขัอบัญญัติงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อแบตเตอร์รี่รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81- 4814 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสรต์และการแพทย์(สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบหนองบ่อหน้าฝายน้ำล้นห้วยคุก ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อยหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง